• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM Dược Phẩm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm IMEXPHARM HCM

Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I – PHARBACO Dược Phẩm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I - PHARBACO PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương I - PHARBACO

Nhà máy SYNGENTA Việt Nam Dược Phẩm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy SYNGENTA Việt Nam PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy SYNGENTA Việt Nam

Nhà máy MEDLAC Việt Nam Dược Phẩm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy MEDLAC Việt Nam PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho Nhà máy MEDLAC Việt Nam

Nhà máy SUHEUNG Việt Nam Dược

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy SUHEUNG Việt Nam PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy SUHEUNG Việt Nam

Nhà máy FRAMAS Dược

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy FRAMAS PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa cho nhà máy FRAMAS