• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hình 2 dưới đây trình bày một số loại cảm biến đo mức chất rắn của hãng FineTek.

Hình 2 dưới đây trình bày một số loại cảm biến đo mức chất rắn của hãng FineTek.