• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Quạt công nghiệp

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại quạt công nghiệp của hãng: BISONIC, EBMPAST, ZIEHL – ABEGG, FULLTECH, AXIAL FAN, NEDFON, SAKAGUCHI, ATK, DELTON, DAISIN ….

QUẠT

 1. BISONIC : bisonic.com.tw / bisonicfan.com.tw
 2. EBMPAST : ebmpapst.com
 3. ZIEHL – ABEGG : ziehl-abegg.com
 4. FULLTECH
 5. AXIAL FAN : dqstar.com
 6. NEDFON : nedfon.com
 7. SAKAGUCHI : dfele.com
 8. ATK : atk-ventilation.com
 9. DELTON : deltonfan.com
 10. DAISIN

BISONIC

bisonic.com.tw / bisonicfan.com.tw

EBMPAS

ebmpapst.com

ZIEHL – ABEGG

ziehl-abegg.com

FULLTECH

Updating

AXIAL FAN

dqstar.com

NEDFON

nedfon.com

SAKAGUCHI

dfele.com

ATK

atk-ventilation.com

DELTON

deltonfan.com

DAISIN

Updating

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54