• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

Chuyển mạch

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại chuyển mạch của hãng: 

 1. CNC : www.cnelec.com
 2. KRAUS & NAIMER : krausnaimer.com
 3. ELEKTRA : elektra-tailfingen.de
 4. KOINO : koino.com / koino.co.kr
 5. SALZER : salzergroup.com
 6. SUNGHO : controlswitch.com
 7. RISESUN : risesun.tw / risesun.com.tw
 8. YONGSUNG : yongsungelec.co.kr
 9. SPREDER + SCHUH : sprecherschuh.com
 10. TEND : tendtech.co.tw / tend.com.tw

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại PLC bán các loại chuyển mạch của hãng: 

 1. CNC : www.cnelec.com
 2. KRAUS & NAIMER : krausnaimer.com
 3. ELEKTRA : elektra-tailfingen.de
 4. KOINO : koino.com / koino.co.kr
 5. SALZER : salzergroup.com
 6. SUNGHO : controlswitch.com
 7. RISESUN : risesun.tw / risesun.com.tw
 8. YONGSUNG : yongsungelec.co.kr
 9. SPREDER + SCHUH : sprecherschuh.com
 10. TEND : tendtech.co.tw / tend.com.tw

CNC

www.cnelec.com

KRAUS & NAIMER

krausnaimer.com

ELEKTRA

elektra-tailfingen.de

KOINO

koino.com / koino.co.kr

SALZER

salzergroup.com

SUNGHO

controlswitch.com

RISESUN

risesun.tw / risesun.com.tw

YONGSUNG

yongsungelec.co.kr

SPREDER + SCHUH

sprecherschuh.com

TEND

tendtech.co.tw / tend.com.tw

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944  577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524  009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54