• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Tin tức hãng ABB 9

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 8

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 7

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 6

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 5

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 4

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 3

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

Tin tức hãng ABB 2

ABB is a pioneering technology leader that works closely with utility, industry, transportation and infrastructure customers to write the future of industrial digitalization and realize value. Our expert engineering, supply, construction and management services, and our in-depth experience of the production process ensure results. Our approach treats the plant and its requirements as single fully [...]

ABB giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần trên toàn thế giới năm 2012 trong lĩnh vực điều khiển

Ngày 7 tháng 10 năm 2013, trong nghiên cứu mới nhất về Hệ thống điều khiển phân tán trên toàn cầu, Tập đoàn tư vấn ARC (www.arcweb.com) đã khẳng định ABB vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên thế giới trong thị trường tự động hóa chủ chốt tính theo tổng thu nhập. [...]