• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hình 1. Vận tốc chất lưu làm thay đổi từ trường tĩnh và gây nên một điện thế tỷ lệ trên các điện cực.

Hình 1. Vận tốc chất lưu làm thay đổi từ trường tĩnh và gây nên một điện thế tỷ lệ trên các điện cực.