• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bánh kẹo - Thực phẩm

Ngành Bánh kẹo - Thực phẩm

Nhà máy ORION

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy ORION

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy ORION