• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YAMATAKE

YAMATAKE

Hãng chuyên các thiết bị  tự động hóa

 • Sensors (cảm biến)
  • Photoelectric sensors (cảm biến quang điện)
  • Proximity sensors (cảm biến tiệm cận)
  • Measurement sensors (cảm biến đo lường)
 • Switches (công tắc)
  • Limit switches (công tắc hành trình)
  • Safety interlock switches (khóa liên động an toàn)
  • Basic switches
  • Manual switches
 • Process controls (các hệ thống điều khiển quá trình)
  • Digital controllers
  • Recorders, indicators
  • Converters
  • Flame safeguard controls
  • Actuator
  • Sensors
  • Mechanical controllers
  • Gas flow measurement & control products
 • Photoelectric sensors wet process and fiber units (cảm biến quang cho quá trình ướt và rời)

YAMATAKE

Hãng chuyên các thiết bị  tự động hóa

 • Sensors (cảm biến)
  • Photoelectric sensors (cảm biến quang điện)
  • Proximity sensors (cảm biến tiệm cận)
  • Measurement sensors (cảm biến đo lường)
 • Switches (công tắc)
  • Limit switches (công tắc hành trình)
  • Safety interlock switches (khóa liên động an toàn)
  • Basic switches
  • Manual switches
 • Process controls (các hệ thống điều khiển quá trình)
  • Digital controllers
  • Recorders, indicators
  • Converters
  • Flame safeguard controls
  • Actuator
  • Sensors
  • Mechanical controllers
  • Gas flow measurement & control products
 • Photoelectric sensors wet process and fiber units (cảm biến quang cho quá trình ướt và rời)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54