• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

VIPA

Hãng chuyên các giải pháp, thiết bị tự động hóa trong nhà máy

 • Control systems (các hệ thống điều khiển)
  • SLIO compact and powerful
  • 100V the economical compact control system
  • 200V the classic modular control system
  • 300S more speed. More memory
 • I/O systems
 • Visualization
  • VIPA 900-2C520 / TM-C VPN Router WIFI
 • Teleservice routers (các thiết bị truyền thông công nghiệp)
  • VIPA 900-0AB51 | Teleservice Module Antenna – GSM/UMTS
  • VIPA 911-2PN80 | 8-Port Managed Industrial Ethernet Switch PN8-RD
  • VIPA 911-2PN50 | 5-Port Managed Industrial Ethernet Switch PN5-RD
  • VIPA 910-1EN80 | 8-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch EN8-R
  • VIPA 910-1EN50 | 5-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch EN5-R
  • VIPA 900-2C610 – TM-C Remote Access Module, MPI/Profibus-DP, 4x Ethernet LAN, 1x Ethernet WAN
 • Software
 • Accessories

Hãng chuyên các giải pháp, thiết bị tự động hóa trong nhà máy

 • Control systems (các hệ thống điều khiển)
  • SLIO compact and powerful
  • 100V the economical compact control system
  • 200V the classic modular control system
  • 300S more speed. More memory
 • I/O systems
 • Visualization
  • VIPA 900-2C520 / TM-C VPN Router WIFI
 • Teleservice routers (các thiết bị truyền thông công nghiệp)
  • VIPA 900-0AB51 | Teleservice Module Antenna – GSM/UMTS
  • VIPA 911-2PN80 | 8-Port Managed Industrial Ethernet Switch PN8-RD
  • VIPA 911-2PN50 | 5-Port Managed Industrial Ethernet Switch PN5-RD
  • VIPA 910-1EN80 | 8-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch EN8-R
  • VIPA 910-1EN50 | 5-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch EN5-R
  • VIPA 900-2C610 – TM-C Remote Access Module, MPI/Profibus-DP, 4x Ethernet LAN, 1x Ethernet WAN
 • Software
 • Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54