• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

UNIJIN

Hãng chuyên các loại đồng hồ cơ đo nhiệt độ, áp suất

 • Pressure gauge ( đồng hồ áp suất)
  • General service pressure gauge
  • Refrigeration pressuregauge
  • Digital pressure gauge
 • Pressure transmitter (bộ truyền áp suất)
  • General purpose pressure transmitter
 • Temperature Measurement (hệ thống đo nhiệt độ)
  • Bi Metal Thermometer
  • Free angle Bi-Metal thermometer
  • Fully St-Steel capillary thermometer
  • Glass thermometer
  • Magnet thermometer
 • Thermowell & accessories
  • Thermowell
  • Red Pointer
  • Maximum Point
  • Gauge protector

UNIJIN

Hãng chuyên các loại đồng hồ cơ đo nhiệt độ, áp suất

 • Pressure gauge ( đồng hồ áp suất)
  • General service pressure gauge
  • Refrigeration pressuregauge
  • Digital pressure gauge
 • Pressure transmitter (bộ truyền áp suất)
  • General purpose pressure transmitter
 • Temperature Measurement (hệ thống đo nhiệt độ)
  • Bi Metal Thermometer
  • Free angle Bi-Metal thermometer
  • Fully St-Steel capillary thermometer
  • Glass thermometer
  • Magnet thermometer
 • Thermowell & accessories
  • Thermowell
  • Red Pointer
  • Maximum Point
  • Gauge protector

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54