• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

TURCK

TURCK (CẢM BIẾN) ( turck.com )

Chuyên các sản phẩm

 • Sensors
 • Identification
 • Connectivity
 • Fieldbus technology
 • Interface technology
 • Machine safety
 • Control and HMI
 • Power supplies

TURCK (CẢM BIẾN) ( turck.com )

Chuyên các sản phẩm

 • Sensors
 • Identification
 • Connectivity
 • Fieldbus technology
 • Interface technology
 • Machine safety
 • Control and HMI
 • Power supplies
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1IM1-22EX-TCái
2BIM-EM12E-AP4XCái
3FCS-G1/2A4-AP8X-H1141Cái
4BIM-IKT-AP6X-H1141Cái
5NI15-M30-AZ3XCái
6BI15-CP40-AP6X2Cái
7NI30-K40SR-VP4X2Cái
8NI2-G08K-AP6XCái
9NI10U-M12-AN6X-V1131Cái
10NI8U-M12-AN6XCái
11BI10-P30SR-AP6XCái
12BI2-G12SK-AP6XCái
13BI8-M18-AP6X-H1141Cái
14BI5-G18-AZ3X 60MMCái
15BI25-G47-VP4X-B2141Cái
16BI5-G18-AP6X-B1341 50MMCái
17BI15-M30-AP6X-H1141Cái
18BI5-G18-AP6X-B1441Cái
19BI5U-M18-AP6X-H1141Cái
20NI25U-CK40-AP6X2-H1141Cái
21BI5-G18-AP6X-B1341Cái
22NI10-G18-AP6X-B1341Cái
23BI10-M30-AP6X-H1141Cái
24BI5-M18-AP6XCái
25FCS-G1/2A4-AP6X-H1141Cái
26NI20-CP40-AP6X2Cái
27NI4-M12-AP6X/S120Cái
28BI4-M12-VP6X-H1141Cái
29RSM-RKM30-2M (U2255)Cái
30WAK3/6/P00Cái
31FCS-G1/2A4P-VRX/24VDCCái
32NI50U-CK40-AP6X2-H1141Cái
33NI10-G18-Y1XCái
34NI8-M18-LiUCái
35NI10-Q25-AP6XCái
36BI2-M12-VP6X-H1141Cái
37BI5-M18-AP6X-H1141Cái
38BIM-UNT-RP6X-NM-RS4TCái
39RSM-2RKM30Cái
40RK 4T-6Cái
41NI30-Q130-VP4X2-B2141Cái
42MS22-RICái
43NI8-M18-VP4X-H1141Cái
44NI8-M18-AP6X/S120Cái
45BI8U-M18M-VP44X-H1141Cái
46BI8U-M18M-VP6X-H1141Cái
47BI10-M30-AP6XCái
48BI10U-Q14-AP6X2Cái
49BI15U-M30E-AP6X-H1141Cái
50BI8U-M18E-AP6X-H1141Cái
51NI30U-M30-AP6X-H1141Cái
52PS016V-504-LI2UPN8X-H1141Cái
53BIM-G18-Y1/S926Cái
54NI12U-M18-RP6X-H1143Cái
55BI5U-Q12-AP6X2-H1141Cái
56NI30-Q130-VP4X2Cái
57BI5U-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90Cái
58BI7-Q08-VP6X2-V1141Cái
59NI3-EG08-AP6XCái
60NI5-M12-AN6X-H1141Cái
61NI75U-CP80-AP6X2Cái
62BC10-M30-VP4XCái
63NI5-G12-AP6X-H1141Cái
64MK 91-12-R/024VDCCái
65NI75U-CP80-FDZ30X2Cái
66NI15-M30-AD4XCái
67DBI10U-M30-AP4X2Cái
68MS24-112-RCái
69KLI 1Cái
70BI15-CP40-VP4X2Cái
71NI25-CK40-LIU-H1141Cái
72BI5-G18-Y1Cái
73NI5-G12-AP6XCái
74BI2-M12-AN6XCái
75BI5-M18-AN6XCái
76BI15U-CP40-FDZ30X2Cái
77BIM-NST-AP6X-V1131Cái
78IM21-14-CDTRICái
79NI15-S30-AZ3XCái
80BI5-G18-Y1XCái
81BI8-M18-VP6X-H1141Cái
82BI3-M18-AZ3X/S903Cái
83BI5-G18SK-AP6XCái
84NI4-M12-AP6XCái
85BI5-M18-AZ3XCái
86NI4-M12-AZ31XCái
87BI4-M12-AP6XCái
88NI50-CP80-VP4X2Cái
89BI15-CP40-VP4X2/S100Cái
90BI10-P30SR-VP4X2/S85Cái
91NI5-K11K-AN5X/5 1MCái
92LT600M-Q21-LU2X3-H1141Cái
93BI10-M30-RP6XCái
94NI15-M30-AP6XCái
95NI15-M30-AZ3X 15M AC20-250VCái
96NI12U-EM18-VP4X-H1141Cái
97BIM-IKE-AP6X-H1141Cái
98BI5-S18-AZ3XCái
99BI10-EM30-VP4X 7MCái
100BI15-M30-AP6XCái
101NI40U-CP40-VP4X2Cái
102BI15-CP40-FDZ30X2/S10Cái
103BI4-M12-AP6X-H1141Cái
104NI20-M30-AP6X-H1141Cái
105RS 4T-6Cái
106MS25-UICái
107NI40-CP80-Y1Cái
108BI15U-M30-VP44XCái
109NI20-CP40-AN6X2Cái
110NI15-S30-AP6X-H1141Cái
111BI3U-EG12SK-AP6XCái
112NI30-Q130-ADZ30X2Cái
113MK13-22EX0-T/24VDCCái
114BI10-M30-VP4XCái
115BI15-CP40-VP4X2/S179Cái
116BI15-CP40-LIUCái
117NI5-G12-AP6X-V1131Cái
118RKC4T-10/TELCái
119BI10-P30SR-VP4X2/S86Cái
120CSM CKM 19-19-20Cái
121RKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S1587Cái
122RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653Cái
1238MB12Z-5P3-CS19HCái
124FCS-G1/2A4-VRX/230VACCái
125RKM 40-2MCái
126MK91-121-R/24VDCCái
127FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090Cái
128BI2-EG08-AP6XCái
129BI7-EM18EWD-Li-H1143Cái
130FCI-D09A4-NA-H1141/M16Cái
131IM12-22EX-R-24VDCCái
132MS1-12Ex0-R/230VACCái
133MS27-RCái
134BI2-EG08-AN6XCái
135NI5-G12-AN6X/S90Cái
136VB2-RSC 4.4T-0.2/2RKC 4T-0.32/0.32/S1587 U0914-55Cái
137BI8U-EM18WD-AP6X-H1141Cái
138NI35U-CK40-AP6X2-H1141Cái
139RKM 40-2/SPIRALCái
140PKG 3ZA-4Cái
141ZKP3-5/S90Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54