• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

TOKYO KEIKI

http://www.tokyo-keiki.co.jp/e/

Hãng chuyên các thiết bị đo lường, kiểm soát dùng trong các hệ thống hàng hải, hệ thống chất lỏng

 • Marine systems
 • Fluid power & control
  • Direct drive system
  • Vane pumps
  • Piston pumps
  • Vane motors
  • Switches & sensors
 • Measurement systems (hệ thống đo lường)
  • Intelligent DIGITAL ultrasonic flowmeter UFW-100
  • Portable ultrasonic flowmeter UFP-20
 • Communication & control (hệ thống truyền thông và kiểm soát)
  • Solid state power oscillator
  • X Band Gan high power amplifer
 • Inspection systems (hệ thống kiểm tra)
 • Railway maintenance
  • Ultrasonic rail flaw detector “rail tester” PRD-300
 • Construction systems (hệ thống xây dựng)
 • Sensor (cảm biến)
  • Vibrating silicon-gyro attitude sensor VSAS-T1G
 • Maritime traffic

http://www.tokyo-keiki.co.jp/e/

Hãng chuyên các thiết bị đo lường, kiểm soát dùng trong các hệ thống hàng hải, hệ thống chất lỏng

 • Marine systems
 • Fluid power & control
  • Direct drive system
  • Vane pumps
  • Piston pumps
  • Vane motors
  • Switches & sensors
 • Measurement systems (hệ thống đo lường)
  • Intelligent DIGITAL ultrasonic flowmeter UFW-100
  • Portable ultrasonic flowmeter UFP-20
 • Communication & control (hệ thống truyền thông và kiểm soát)
  • Solid state power oscillator
  • X Band Gan high power amplifer
 • Inspection systems (hệ thống kiểm tra)
 • Railway maintenance
  • Ultrasonic rail flaw detector “rail tester” PRD-300
 • Construction systems (hệ thống xây dựng)
 • Sensor (cảm biến)
  • Vibrating silicon-gyro attitude sensor VSAS-T1G
 • Maritime traffic

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54