• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

STOBER

Hãng chuyên các thiết bị  như động cơ, hộp số  và các thiết bị điện khác

 • Gear Units (các thiết bị hộp số)
  • Servo gear units (hộp số Servo)
  • Rack and pinion Drives (giá đỡ và bánh răng)
  • Two – speed Gearboxes (hộp số 2 tốc độ)
  • Power Transmission Gear Units (các bánh răng truyền tải)
 • Geared Motors (động cơ giảm tốc)
  • Synchronous Servo Geared Motors (động cơ giảm tốc đồng bộ)
  • Asynchronous Geared Motors (động cơ giảm tốc không đồng bộ)
 • Motors (động cơ)
  • Synchronous Servo Motors (động cơ servo đồng bộ)
  • Synchronous Servo Motors for Screw Drives (động cơ servo đồng bộ cho ổ trục vít)
  • Asynchronous Motors (động cơ không đồng bộ)
 • Electronics (các thiết bị điện tử)
  • Controllers (bộ điều khiển)
  • Drive Controllers
  • Software (phần mềm)
  • Cables (cáp)
  • Accessories (phụ kiện)

Hãng chuyên các thiết bị  như động cơ, hộp số  và các thiết bị điện khác

 • Gear Units (các thiết bị hộp số)
  • Servo gear units (hộp số Servo)
  • Rack and pinion Drives (giá đỡ và bánh răng)
  • Two – speed Gearboxes (hộp số 2 tốc độ)
  • Power Transmission Gear Units (các bánh răng truyền tải)
 • Geared Motors (động cơ giảm tốc)
  • Synchronous Servo Geared Motors (động cơ giảm tốc đồng bộ)
  • Asynchronous Geared Motors (động cơ giảm tốc không đồng bộ)
 • Motors (động cơ)
  • Synchronous Servo Motors (động cơ servo đồng bộ)
  • Synchronous Servo Motors for Screw Drives (động cơ servo đồng bộ cho ổ trục vít)
  • Asynchronous Motors (động cơ không đồng bộ)
 • Electronics (các thiết bị điện tử)
  • Controllers (bộ điều khiển)
  • Drive Controllers
  • Software (phần mềm)
  • Cables (cáp)
  • Accessories (phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54