• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SMC

Directional Control Valves   Van điều khiển hướng, Air Cylinders Xi lanh khí

Rotary Actuators/Air Grippers  Thiết bị truyền động quay

Vacuum Equipment Thiết bị hút chân không

Air Preparation Equipment Thiết bị làm sạch không khí

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment Thiết bị điều khiển áp suất

Lubrication Equipment Thiết bị bôi trơn

Flow Control Equipment Thiết bị kiểm soát dòng chảy, Pressure Gauges Đồng hồ áp suất

Switches/Sensors/Controller Thiết bị chuyển mạch / Cảm biến / điều khiển

Static Neutralization Equipment  Thiết bị trung hòa tĩnh

Process Valves Van quá trình, Process Pumps ( Bơm quá trình )

Chemical Liquid Valves/Fittings & Tubing/Needle Valves

Process Gas Equipment ( Thiết bị quá trình khí nén )

Industrial Filters/Sintered Metal Elements ( Lọc công nghiệp )

Temperature Control Equipment Thiết bị điều khiển nhiệt độ

Electric Actuators/Cylinders Thiết bị truyền động điện / xi lanh, Pneumatic Instrumentation Equipment Thiết bị xi lanh khí nén

High Vacuum Equipment Thiết bị hút chân không cao, Hydraulic Equipment Thiết bị thủy lực

SMC

 

Directional Control Valves   Van điều khiển hướng

Air Cylinders Xi lanh khí

Rotary Actuators/Air Grippers  Thiết bị truyền động quay

Vacuum Equipment Thiết bị hút chân không

Air Preparation Equipment Thiết bị làm sạch không khí

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment Thiết bị điều khiển áp suất

Lubrication Equipment Thiết bị bôi trơn

Flow Control Equipment Thiết bị kiểm soát dòng chảy

Pressure Gauges Đồng hồ áp suất

Switches/Sensors/Controller Thiết bị chuyển mạch / Cảm biến / điều khiển

Static Neutralization Equipment  Thiết bị trung hòa tĩnh

Process Valves Van quá trình

Chemical Liquid Valves/Fittings & Tubing/Needle Valves

Process Pumps ( Bơm quá trình )

Process Gas Equipment ( Thiết bị quá trình khí nén _

Industrial Filters/Sintered Metal Elements ( Lọc công nghiệp )

Temperature Control Equipment Thiết bị điều khiển nhiệt độ

Electric Actuators/Cylinders Thiết bị truyền động điện / xi lanh

High Vacuum Equipment Thiết bị hút chân không cao

Hydraulic Equipment Thiết bị thủy lực

Pneumatic Instrumentation Equipment Thiết bị xi lanh khí nén

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54