• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SICK

SICK (CẢM BIẾN) ( sick.com )

 • Analyzer solutions
 • Automation light grids
 • Detection and ranging solutions
 • Distance sensors
 • Dust measuring devise
 • Encoders and inclination sensors
 • Fluid sensors
 • Gas analyzers
 • Identification solutions
 • Magnetic cylinder sensors
 • Motor feedback systems
 • Opto-electronic protective devices
 • Photoelectric sensors
 • Proximity sensors
 • Safety switch
 • Control – safe control solutions

SICK (CẢM BIẾN) ( sick.com )

 • Analyzer solutions
 • Automation light grids
 • Detection and ranging solutions
 • Distance sensors
 • Dust measuring devise
 • Encoders and inclination sensors
 • Fluid sensors
 • Gas analyzers
 • Identification solutions
 • Magnetic cylinder sensors
 • Motor feedback systems
 • Opto-electronic protective devices
 • Photoelectric sensors
 • Proximity sensors
 • Safety switch
 • Control – safe control solutions
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1WS27-2D450S05 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model L27E-3P2450Cái
2WS27-2D450S05 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model L27S-3D2450Cái
3WTV4-3P3441S38Cái
4WTB27-3P2421Cái
5WL9G-3N2432Cái
6WL11-2P2430Cái
7WL280-P430Cái
8 WT12-2P430 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WTB12-3P2431Cái
9IQ40-20NPP-KKOCái
10IQ40-20NPP-KK1Cái
11WL4-3F3130Cái
12WL170-P132Cái
13IM12-04NNS-ZW1Cái
14MZZ1-03VPS-AU0Cái
15WL23-2P2432S02Cái
16WT9-2P430Cái
17WTF18-4N1212Cái
18WTE18-4N2212Cái
19WL12-3P2431 thay thế cho
mã: WL12-2P430
Cái
20IME12-04BPSZW2KCái
21WT24-2R250Cái
22WTB4-3N1361Cái
23WL12-2B560 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WL12G-3B2531Cái
24WT9-2N130 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WTB9-3N1161Cái
25DGS60-A4A-04096Cái
26I110-RA123Cái
27IM18-08NPS-ZW1Cái
28WL12G-3P2582S10Cái
29IME12-04NPS-ZC0SCái
30MHL15-P3236Cái
31IME18-08BPSZW2SCái
32WL100-P4429Cái
33IQ40-20BPPKC0KCái
34MHT15-P3317-NP1130Cái
35MHL-P3236Cái
36VL18-4P3240Cái
37WT100-P4439Cái
38WS/WE140-P132Cái
39PL180E01Cái
40PL40ACái
41P250FCái
42P34Cái
43KT5W-2P1116Cái
44WL170-P420Cái
45DOL-1204-G10MCái
46DOL-1204-W10MCái
47EL3-F2428Cái
48KT5G-2N1111S16Cái
49WLL2000-B4300Cái
50KT5W-2N1116Cái
51WT24-2B410Cái
52DRS60-A4A01000 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model DFS60E-S4UA01000Cái
53WL12G-P510S10 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WL12G-3P2582S10Cái
54DRS60-E4L01024 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model DFS60E-S4EL01024Cái
55ATM60-P4H13X13Cái
56AD-ATM60-E4L08192 đã ngừng sản xuất thay thê bằng model AD-ATM60-KA3PRCái
57DRS60-E4L08192Cái
58WL27-2F440 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WL27-3P2451Cái
59AD-ATM60-KR2C0Cái
60KT5G-2P1111Cái
61WTV182P420F20Cái
62UE10-30S2DOCái
63WT24-2B410Cái
64WL12G-3V2572Cái
65MHL15-P3338Cái
66WF15-40B410Cái
67IM08-1B5PS-ZC1Cái
68VTF18-4N1212Cái
69VTE18-4N2212Cái
70DFS60B-S4AA09000Cái
71WL12GC-3P2472A91Cái
72BEF-KHZ-PT1Cái
73MZT6-03VPS-KW0Cái
74WL8G-P2231Cái
75DOS-1204-WCái
76IME08-2N5PSZT0SCái
77DOL-0803-G03MCCái
78IM12-02BPS-ZW1Cái
79VTE18-4P4240Cái
80WL14-2P430Cái
81WL100-P4420Cái
82PL80ACái
83DFS60B-S4AK05000Cái
84WTB12-3P2411Cái
85WT34-B410Cái
86VL18-3F3740Cái
87WL260-F470Cái
88WL27-3P2450Cái
89WL27-2F450Cái
90VTE18-4N4212Cái
91WL9-3N1132Cái
92WT170-P112Cái
93WLL170-2N132Cái
94LFV200-XXTGBTPMCái
95WTF12-3P2441Cái
96MZT6-03VPS-KP0Cái
97MZT8-03VPS-KW0Cái
98WL280-2P2431Cái
99IQ40-20BPPKC0KCái
100 MHT15-P3317Cái
101IME12-04BNSZC0SCái
102IM18-08NNS-ZW1Cái
103WTB4-3P1361Cái
104WL9G-3P112Cái
105IME18-05BNSZW2KCái
106DOL-1205-G02MCái
107DOL-1204-G02MCái
108DOL-0804-G02MCái
109DT50-N1114Cái
110IM12-04NPS-VC1Cái
111DFS60E-S4EA01024Cái
112L28E-3P2431Cái
113L28S-3D2431Cái
114WL160-F440Cái
115WT9L-P330S02Cái
116IQ12-06NPS-KQXCái
117 WL8G-P2231S01Cái
118WT18-3P430Cái
119WE100-P4430Cái
120WS100-D4030Cái
121MHL15-P3336Cái
122WT24-2B210Cái
123DME5000-112Cái
124MLG1-0740F821Cái
125WS/WE24-2B230Cái
126WL23-3P2432S02Cái
127LFV200-XASNHTPMCái
128TBS-1ASGT0506NMCái
129PBSH-RB010ST1S0D5A0ZCái
130WL160-E440Cái
131GE6-P4111Cái
132GTB6-P4211Cái
133WL260-S270Cái
134WS160-G330Cái
135WL170-P430Cái
136WL9-2N131 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model WL9-3N1132Cái
137DT10-N10B5 đã ngừng sản xuất thay thế bằng model DT35-B15251Cái
138WLL170-2P132Cái
139WT150-N460Cái
140WLL170-2N162Cái
141M40S-034003AA0Cái
142TCT-1AAN21006MZCái
143PBS-RB1X0SGESS0BMA0ZCái
144CLV650-6120Cái
145DT500-A311Cái
146WL4S-3P2230VCái
147BTF13-A1AM1020Cái
148IME12-08NPSZC0KCái
149WLG4S-3P2232Cái
150SRS50-HFA0-K21Cái
151SRM50-HFA0-K21Cái
152WTB8L-P2231Cái
153WL9-3P1132Cái
154IM30-10BPS-ZW1Cái
155KT5W-2N1116DCái
156IME08-04NPSZC0SCái
157VS/VE18-4P3240Cái
158VS/VE18-4P3440Cái
159L21E-21MA1ACái
160L21S-21MA1ACái
161IME12-04NPSZC0SCái
162IME12-04NPSZW2KCái
163VTE18-4P2240Cái
164M40Z-043020TR0Cái
165PSD02-2301Cái
166PSD01-1501Cái
167WT2S-N131Cái
168IME18-08BPSZC0SCái
169DFS60E-TEEA01024Cái
170IME18-08BPSZC0KCái
171EL3-P2628 ngừng sx, thay thế
bằng: EL1-P125
Cái
172VTF18-4N1612Cái
173IQ12-08NPSKW2SCái
174IM12-04NPO-ZW1Cái
175IM12-04NNO-ZW1Cái
176ATM60-A4A12X12Cái
177DOL-2312-G05MMA1Cái
178VL18-3P3140Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54

BẢNG GIÁ 2017

loading