• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SHINEUI

SHINEUI ( shineui.co.kr )

 • Spare parts for wall mounted boiler (phụ tùng cho nồi hơi)
  • Flow sensors (cảm biến lưu lượng)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Flow switch (công tắc lưu lượng)
  • Pressure switch (công tắc áp suất)
  • 3 way valve (van 3 ngả)
  • Auto water supply valve
 • Industrial Gas bunner – parts
  • Switch
  • Other
 • Spare parts for water heater, fire fighting (phụ tùng cho máy nước nóng, phòng cháy chữa cháy)
  • Sensor
  • Switch
  • Valve
 • Spare parts for new renewable energy (phụ tùng cho hệ thống năng lượng tái tạo )
  • Valve
  • Other
 • Spare parts for HVAC
  • Sensor
  • Switchs
  • valves

SHINEUI ( shineui.co.kr )

 • Spare parts for wall mounted boiler (phụ tùng cho nồi hơi)
  • Flow sensors (cảm biến lưu lượng)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Flow switch (công tắc lưu lượng)
  • Pressure switch (công tắc áp suất)
  • 3 way valve (van 3 ngả)
  • Auto water supply valve
 • Industrial Gas bunner – parts
  • Switch
  • Other
 • Spare parts for water heater, fire fighting (phụ tùng cho máy nước nóng, phòng cháy chữa cháy)
  • Sensor
  • Switch
  • Valve
 • Spare parts for new renewable energy (phụ tùng cho hệ thống năng lượng tái tạo )
  • Valve
  • Other
 • Spare parts for HVAC
  • Sensor
  • Switchs
  • valves

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54