• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SENKO

Hãng chuyên các loại thiết bị cầm tay phát hiện khí ga

 • Portable Single Gas Detector (SP2nd) (máy dò khí gas)
 • Portable Multi Gas Detector (SP12C7)
 • Charger (SP-Charger 201
 • Sampling pump (SP-Pump 101 (bơm lấy mẫu)
 • Portable Gas leack detector (SP secure)
 • Fixed gas Detector (SI-100)
 • Multi channel Gas monitor for fixed Gas detector
 • Special receiver for fixed gas detector
 • Gas Leak Detector (SI-100D)
 • Receiver for fixed gas leak detector (SI-100I) bộ nhận tín hiệu rò rỉ khí cố định
 • Pressure notification receiver Device (SI-100IP)
 • Gas sensor; SI-100 & SI-100C specification (cảm biến khí)
 • Breath CO monitor (BMC-2000)
 • Certificates
 • Monitoring system configuration

Hãng chuyên các loại thiết bị cầm tay phát hiện khí ga

 • Portable Single Gas Detector (SP2nd) (máy dò khí gas)
 • Portable Multi Gas Detector (SP12C7)
 • Charger (SP-Charger 201
 • Sampling pump (SP-Pump 101 (bơm lấy mẫu)
 • Portable Gas leack detector (SP secure)
 • Fixed gas Detector (SI-100)
 • Multi channel Gas monitor for fixed Gas detector
 • Special receiver for fixed gas detector
 • Gas Leak Detector (SI-100D)
 • Receiver for fixed gas leak detector (SI-100I) bộ nhận tín hiệu rò rỉ khí cố định
 • Pressure notification receiver Device (SI-100IP)
 • Gas sensor; SI-100 & SI-100C specification (cảm biến khí)
 • Breath CO monitor (BMC-2000)
 • Certificates
 • Monitoring system configuration

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54