• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SENCON

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Line control sensors (cảm biến kiểm soát dây truyền)
  • Canline sensors (cảm biến dây truyền vỏ lon)
  • Can cout sensors (cảm biến đếm vỏ lon)
  • Alphanmumeric displays
  • Linear mass sensors (cảm biến số lượng tuyến tính)
  • Area mass sensors (cảm biến số lượng diện tích)
  • Can filling line sensors (cảm biến dây truyền đóng sản phẩm)
 • Machine control sensor (cảm biến điều khiển máy)
  • Short can sensors
  • Bodymaker control modules
  • Can – on- mandrel sensor
  • Die protection (cup drop) sensors
  • High performance sensors
 • Spray controls (cảm biến điều khiển hệ thống phun)
  • Spray timing systems
  • Spray timing upgrades
  • High speed solenoid drivers
  • Spray detector ( internal spray inspection)
 • Oven loggers
  • Logger for PIN & IBO/OBO ovens
  • Logger for wicket & sidestripe ovens
 • Leak testers (cảm biến kiểm tra rò rỉ)
 • Vision systems (hệ thống tầm nhìn)
  • Color track monitor
  • Mixed label detector
 • Enamel raters (cảm biến cho hệ thống tráng men)
  • Automatic enamel rater
  • Semi-automatic enamel rater (SI 9100)
  • Can stands for SI9100
  • End adapters for SI9100
 • Coatings measurement (cảm biến đo chất phủ)
  • Automatic (optical) coatings gauge
  • Benchtop (optical) coatings gauge
  • Semi – automatic coating gauge
  • Online wet film weight gauges (sheet coating)
 • Automatic modular gauges (đồng hồ đo tự động)
 • Semi-automatic benchtop gauges (đồng hồ đo để bàn bán tự động)
 • Ends line sensors and controls (cảm biến điều khiển kết thúc dây truyền)
 • Ends inspection systems (cảm biến hệ thống kiểm tra)

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Line control sensors (cảm biến kiểm soát dây truyền)
  • Canline sensors (cảm biến dây truyền vỏ lon)
  • Can cout sensors (cảm biến đếm vỏ lon)
  • Alphanmumeric displays
  • Linear mass sensors (cảm biến số lượng tuyến tính)
  • Area mass sensors (cảm biến số lượng diện tích)
  • Can filling line sensors (cảm biến dây truyền đóng sản phẩm)
 • Machine control sensor (cảm biến điều khiển máy)
  • Short can sensors
  • Bodymaker control modules
  • Can – on- mandrel sensor
  • Die protection (cup drop) sensors
  • High performance sensors
 • Spray controls (cảm biến điều khiển hệ thống phun)
  • Spray timing systems
  • Spray timing upgrades
  • High speed solenoid drivers
  • Spray detector ( internal spray inspection)
 • Oven loggers
  • Logger for PIN & IBO/OBO ovens
  • Logger for wicket & sidestripe ovens
 • Leak testers (cảm biến kiểm tra rò rỉ)
 • Vision systems (hệ thống tầm nhìn)
  • Color track monitor
  • Mixed label detector
 • Enamel raters (cảm biến cho hệ thống tráng men)
  • Automatic enamel rater
  • Semi-automatic enamel rater (SI 9100)
  • Can stands for SI9100
  • End adapters for SI9100
 • Coatings measurement (cảm biến đo chất phủ)
  • Automatic (optical) coatings gauge
  • Benchtop (optical) coatings gauge
  • Semi – automatic coating gauge
  • Online wet film weight gauges (sheet coating)
 • Automatic modular gauges (đồng hồ đo tự động)
 • Semi-automatic benchtop gauges (đồng hồ đo để bàn bán tự động)
 • Ends line sensors and controls (cảm biến điều khiển kết thúc dây truyền)
 • Ends inspection systems (cảm biến hệ thống kiểm tra)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54