• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SEL

Selinc    https://selinc.com/

Protective Relays  Rơ le bảo vệ

Distribution Control  Thiết bị điều khiển phân tán

Metering Thiết bị báo lỗi

Fault Indicators and Sensors Cảm biến và bộ hiển thị lỗi

Remote I/O  Mô đun điều khiển từ xa ngõ vào và ngõ ra

Automation Controllers Bộ điều kiển thiết bị tự động

Communications  Thiết bị truyền thông

Precise Timing Thiết vị đồng bộ thời gian

Enclosures and Panels Màn hình và màn chắn

Rotary Switches Công tắc xoay

Cables Cáp điện

Accessories and Tools Linh kiện, bộ dụng cụ

Current Transformers and Voltage Sensors   Máy biến dòng điện và máy biến điện áp

Selinc    https://selinc.com/

Protective Relays  Rơ le bảo vệ

Distribution Control  Thiết bị điều khiển phân tán

Metering Thiết bị báo lỗi

Fault Indicators and Sensors Cảm biến và bộ hiển thị lỗi

Remote I/O  Mô đun điều khiển từ xa ngõ vào và ngõ ra

Automation Controllers Bộ điều kiển thiết bị tự động

Communications  Thiết bị truyền thông

Precise Timing Thiết vị đồng bộ thời gian

Enclosures and Panels Màn hình và màn chắn

Rotary Switches Công tắc xoay

Cables Cáp điện

Accessories and Tools Linh kiện, bộ dụng cụ

Current Transformers and Voltage Sensors   Máy biến dòng điện và máy biến điện áp

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54