• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SCIENTIFIC DEVICES

SCIENTIFIC DEVICES

Electromagnetic Flowmeter   Lưu lượng kế điện từ

Vortex Flowmeter Lưu lượng kế Vortex

Metal Tube Rotameter

Ultrasonic Level Indicator Transmitter Bộ chuyển đổi mức ống siêu âm

Pressure Transmitter  Bộ chuyển đổi áp suất

Temperature Transmitter Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Indicator & Controller  Bộ điều khiển nhiệt độ

Basket Type Strainer

Absolute Manometer Thiết bị đo áp suất tuyệt đối

SCIENTIFIC DEVICES

Electromagnetic Flowmeter   Lưu lượng kế điện từ

Vortex Flowmeter Lưu lượng kế Vortex

Metal Tube Rotameter

Ultrasonic Level Indicator Transmitter Bộ chuyển đổi mức ống siêu âm

Pressure Transmitter  Bộ chuyển đổi áp suất

Temperature Transmitter Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Indicator & Controller  Bộ điều khiển nhiệt độ

Basket Type Strainer

Absolute Manometer Thiết bị đo áp suất tuyệt đối

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54