• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

REDLION

REDLION (BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐO NHIỆT ĐỘ) ( redlion.net )

Hãng chuyên các thiết bị tự động hóa công nghiệp

 • Industrial Automation
  • Controllers & Data Acquisition
   Industrial Controllers & RTUs (điều khiển công nghiệp RTUs)
   I/O Modules (mô đun vào ra)
   PID Controllers (điều khiển PID)
   Data Acquisition (thu thập dữ liệu)
   Controller & Data Acquisition Accessories (Phụ kiện bộ điều khiển và thu thập dữ liệu)
  • HMI & Panel Meters (các thiết bị giao diện người máy)
   HMI Operator Panels
   Panel Meters
   Large LED Displays
   Visual Management
   HMI & Panel Meter Accessories
  • Sensors & Process Control (cảm biến và điều khiển quá trình)
   Sensors (cảm biến)
   Signal Conditioners (điều hòa tín hiệu)
   Heartbeat Monitors
   Sensor & Process Control Accessories
 • Industrial Networking (truyền thông công nghiệp)
  • Ethernet Solutions (các thiết bị, giải pháp cho mạng Ethernet)
   Unmanaged Ethernet Switches
   Monitored Ethernet Switches
   Managed Ethernet Switches
   PoE Solutions
   Routers
   Wi-Fi Radios
   Ethernet Switch Accessories
  • Cellular M2M
   Cellular Routers
   Cellular RTUs
   Cellular M2M Accessories
  • Communication Converters (các bộ chuyển đổi truyền thông)
   Protocol Converters (bộ chuyển đổi giao thức)
   Media Converters
   Serial Converters (chuyển đổi nối tiếp)
   Communication Converter Accessories

REDLION (BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐO NHIỆT ĐỘ) ( redlion.net )

Hãng chuyên các thiết bị tự động hóa công nghiệp

 • Industrial Automation
  • Controllers & Data Acquisition
   Industrial Controllers & RTUs (điều khiển công nghiệp RTUs)
   I/O Modules (mô đun vào ra)
   PID Controllers (điều khiển PID)
   Data Acquisition (thu thập dữ liệu)
   Controller & Data Acquisition Accessories (Phụ kiện bộ điều khiển và thu thập dữ liệu)
  • HMI & Panel Meters (các thiết bị giao diện người máy)
   HMI Operator Panels
   Panel Meters
   Large LED Displays
   Visual Management
   HMI & Panel Meter Accessories
  • Sensors & Process Control (cảm biến và điều khiển quá trình)
   Sensors (cảm biến)
   Signal Conditioners (điều hòa tín hiệu)
   Heartbeat Monitors
   Sensor & Process Control Accessories
 • Industrial Networking (truyền thông công nghiệp)
  • Ethernet Solutions (các thiết bị, giải pháp cho mạng Ethernet)
   Unmanaged Ethernet Switches
   Monitored Ethernet Switches
   Managed Ethernet Switches
   PoE Solutions
   Routers
   Wi-Fi Radios
   Ethernet Switch Accessories
  • Cellular M2M
   Cellular Routers
   Cellular RTUs
   Cellular M2M Accessories
  • Communication Converters (các bộ chuyển đổi truyền thông)
   Protocol Converters (bộ chuyển đổi giao thức)
   Media Converters
   Serial Converters (chuyển đổi nối tiếp)
   Communication Converter Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54