• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PULSOTRONIC

PULSOTRONIC – SENSOR

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Inductive sensors (cảm biến cảm ứng)
  • Cylindrical sensors DC
  • Analog sensors
  • Square housings
  • XXL sensing range
  • Ultra mini sensors
  • AC/DC sensors
  • Ring sensors
  • Flat pack sensors
  • Namur sensors
 • Specials (phụ kiện cho các ứng dụng đặc biệt)
  • Adaptation to your application
  • Simplification of installation
  • Cost reduction
 • Capacitive sensors (cảm biến điện dung)
  • Cylindrical housing AC/DC
  • Cylindrical housing DC
  • Squared Housing
  • Special application
 • Hall/Reed/ Magnet
 • Optical sensors (cảm biến sợi quang)
  • Optoelectronic sensors
  • Laser sensors
  • Fork-, angle- and Frame Barries
  • Light curtain
  • Special applications
  • Accessories
 • Ultrasonic sensors (cảm biến siêu âm)
  • Ultrasonic Refilex sensor
  • Ultrasonic Barrier
  • Special application
 • Touch sensors (cảm biến chạm)
  • Standrad touch sensors (cảm biến chạm thông thường)
  • High Accuracy touch sensors (cảm biến chạm độ chính xác cao)
  • Touch sensors with stopper
  • Miniature touch sensors
 • Vision sensors
 • Connectors
  • Sensors-Actuator interface (các bộ giao diện cảm biến –thiết bị truyền động )
  • connectors
 • Accessories

PULSOTRONIC – SENSOR

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Inductive sensors (cảm biến cảm ứng)
  • Cylindrical sensors DC
  • Analog sensors
  • Square housings
  • XXL sensing range
  • Ultra mini sensors
  • AC/DC sensors
  • Ring sensors
  • Flat pack sensors
  • Namur sensors
 • Specials (phụ kiện cho các ứng dụng đặc biệt)
  • Adaptation to your application
  • Simplification of installation
  • Cost reduction
 • Capacitive sensors (cảm biến điện dung)
  • Cylindrical housing AC/DC
  • Cylindrical housing DC
  • Squared Housing
  • Special application
 • Hall/Reed/ Magnet
 • Optical sensors (cảm biến sợi quang)
  • Optoelectronic sensors
  • Laser sensors
  • Fork-, angle- and Frame Barries
  • Light curtain
  • Special applications
  • Accessories
 • Ultrasonic sensors (cảm biến siêu âm)
  • Ultrasonic Refilex sensor
  • Ultrasonic Barrier
  • Special application
 • Touch sensors (cảm biến chạm)
  • Standrad touch sensors (cảm biến chạm thông thường)
  • High Accuracy touch sensors (cảm biến chạm độ chính xác cao)
  • Touch sensors with stopper
  • Miniature touch sensors
 • Vision sensors
 • Connectors
  • Sensors-Actuator interface (các bộ giao diện cảm biến –thiết bị truyền động )
  • connectors
 • Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54