• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PENTAIR

Hãng chuyên các thiết bị sau

 • Actuators & controls (thiết bị truyền động và điều khiển)
 • Ball valves (van bi)
 • Butterfly Valves (van bướm)
 • Control valves (van điều khiển)
 • Gate, globe & check valves (van cổng, van cầu, van kiểm tra)
 • Instrumentation equipment (thiết bị đo đạc)
 • Knife gate valves (van dao cắt)
 • Pressure relief valves (van giảm áp)
 • Pump protection (bảo vệ bơm)
 • Steam traps
 • Tank protection (bảo vệ bồn chứa)
 • Triple offset valves
 • Aboveground systems (hệ thống trên mặt đất)
 • Automation (tự động hóa)
 • Cleaners
 • White Goods Filters (bộ lọc)
 • Heaters & Heat pumps (bơm sưởi và gia nhiệt)
 • Lighting (thắp sáng)
 • Maintenance & safety Equipment
 • Pumps
 • Sanitizers
 • Water features (phun nước)

Hãng chuyên các thiết bị sau

 • Actuators & controls (thiết bị truyền động và điều khiển)
 • Ball valves (van bi)
 • Butterfly Valves (van bướm)
 • Control valves (van điều khiển)
 • Gate, globe & check valves (van cổng, van cầu, van kiểm tra)
 • Instrumentation equipment (thiết bị đo đạc)
 • Knife gate valves (van dao cắt)
 • Pressure relief valves (van giảm áp)
 • Pump protection (bảo vệ bơm)
 • Steam traps
 • Tank protection (bảo vệ bồn chứa)
 • Triple offset valves
 • Aboveground systems (hệ thống trên mặt đất)
 • Automation (tự động hóa)
 • Cleaners
 • White Goods Filters (bộ lọc)
 • Heaters & Heat pumps (bơm sưởi và gia nhiệt)
 • Lighting (thắp sáng)
 • Maintenance & safety Equipment
 • Pumps
 • Sanitizers
 • Water features (phun nước)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54