• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

MITSUHASHI

MITSUHASHI ( mitsushahi-corp.co.jp)

http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/e/products/dispense/index.html

Hãng sản xuất hàng đầu các thiết bị cho hệ thống PACK, LPC, AIREX and UE

 • Dispense
  • PACK
  • Pouch dispenser KD series
  • Pouch loader KE series
  • Pouch winder FW series
  • Pouch stocker CS series
  • Card dispenser CD series
 • Align
  • LPC
  • Unwinding guide system
  • Winding guide system
  • Winding center guidance system
  • LPC web guide system control device
  • LPC web guide system sensor
  • LPC web guide system actuator
 • Wind
  • AIREX
  • AIREX series air shaft
  • AIREX series mechanical shaft
  • AIREX series air chuck
 • Spread
  • Flat expander roll FE-B series
  • Miravo roll MRV series

MITSUHASHI ( mitsushahi-corp.co.jp)

http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/e/products/dispense/index.html

Hãng sản xuất hàng đầu các thiết bị cho hệ thống PACK, LPC, AIREX and UE

 • Dispense
  • PACK
  • Pouch dispenser KD series
  • Pouch loader KE series
  • Pouch winder FW series
  • Pouch stocker CS series
  • Card dispenser CD series
 • Align
  • LPC
  • Unwinding guide system
  • Winding guide system
  • Winding center guidance system
  • LPC web guide system control device
  • LPC web guide system sensor
  • LPC web guide system actuator
 • Wind
  • AIREX
  • AIREX series air shaft
  • AIREX series mechanical shaft
  • AIREX series air chuck
 • Spread
  • Flat expander roll FE-B series
  • Miravo roll MRV series

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54