• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

KEYENCE

KEYENCE (CẢM BIẾN) ( world.keyence.com)

http://www.keyence.co.uk/

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến dùng trong công nghiệp

 • Sensors
  • Photoelectric sensors
  • Fibre optic sensors
  • Laser sensors
  • Positioning sensors
  • Vision sensors
  • Inductive proximity sensors
  • Network communication units
  • Specific solution sensors
 • Measurement sensors
  • Laser displacement sensors
  • Laser profilometer
  • Optical micrometer/ digital micrometer
  • Surface scanning measurement sensors (confocal)
  • Inductive displacement/ gauging sensors
  • Contact distance sensors / LVDT
 • Measurement systems
 • Safety
 • Process controls/ process sensors
  • Liquid/ air pressure sensors
  • Analogue sensors controllers/ analogue digital converter
 • Static eliminators/ lonisers
 • Vision/ auto ID
 • Controls
  • PLC (terminal-block type)
  • Other controls
 • Laser markers/ laser marking
 • Microscopes

KEYENCE (CẢM BIẾN) ( world.keyence.com)

http://www.keyence.co.uk/

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến dùng trong công nghiệp

 • Sensors
  • Photoelectric sensors
  • Fibre optic sensors
  • Laser sensors
  • Positioning sensors
  • Vision sensors
  • Inductive proximity sensors
  • Network communication units
  • Specific solution sensors
 • Measurement sensors
  • Laser displacement sensors
  • Laser profilometer
  • Optical micrometer/ digital micrometer
  • Surface scanning measurement sensors (confocal)
  • Inductive displacement/ gauging sensors
  • Contact distance sensors / LVDT
 • Measurement systems
 • Safety
 • Process controls/ process sensors
  • Liquid/ air pressure sensors
  • Analogue sensors controllers/ analogue digital converter
 • Static eliminators/ lonisers
 • Vision/ auto ID
 • Controls
  • PLC (terminal-block type)
  • Other controls
 • Laser markers/ laser marking
 • Microscopes
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1GT-H10Cái
2GT-75ACái
3GT-76ACái
4EV-108MCái
5HI-02TCái
6LV-NH32Cái
7LV-N11NCái
8TF4-10VCái
9TF-C11Cái
10FU-A10DCái
11FS-N11NCái
12FS-N12NCái
13PJ-50ACái
14PJ-55ACái
15HI-04TCái
16TR-V551Cái
17PZ-V31PCái
18FS-V31PCái
19FU-35FACái
20FS-V1PCái
21PZ2-42Cái
22AP-V42Cái
23AP-44Cái
24AP-43Cái
25PZ-V71Cái
26CZ-H32Cái
27CZ-H35SCái
28CZ-V21Cái
29CZ-V22Cái
30KV-40DTCái
31KV-P16TCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54