• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

JUMO

Hãng chuyên các loại thiết bị cảm biến dùng cho chất lỏng

 • Temperature (cảm biến nhiệt độ)
  • RTD temperature probes
  • Temperature sensors
  • Thermocouples
  • Equipment/calibration service
  • Thermostats/Switch
  • Monitor/limiter
  • Indicators (bộ hiển thị)
  • Wireless temperature sensors (cảm biến nhiệt độ không dây)
  • Measuring, control and automation system (đo đạc, điều khiển, hệ thống tự động)
 • Liquid analysis (máy phân tích chất lỏng)
  • Ammonia (ammoniac)
  • Chlorine dioxide (clo)
  • Total chlorine
  • Free chlorine
  • Oxygen (oxy)
  • Turbidty (độ ẩm)
  • Hydrogen peroxide (hidro)
 • Pressure (cảm biến áp suất)
  • Pressure transmitter
  • Pressure switches
  • Level probes
  • Pressure separator
  • Indicator
 • Level  (cảm biến báo mức)
  • Point level measurement
  • Continuous level measurement
 • Flow (cảm biến lưu lượng)
  • Flow sensor
  • Flow measuring devices
  • Indicators
 • Humidity (cảm biến độ ẩm)
  • Measured valve transducer and hygrostats
  • Paperless recorder
  • Indicator
 • Control (điều khiển)
  • Electronic
  • Electromechanical
 • Recording
  • Paperless recorder
  • Measuring, control and automation system

Hãng chuyên các loại thiết bị cảm biến dùng cho chất lỏng

 • Temperature (cảm biến nhiệt độ)
  • RTD temperature probes
  • Temperature sensors
  • Thermocouples
  • Equipment/calibration service
  • Thermostats/Switch
  • Monitor/limiter
  • Indicators (bộ hiển thị)
  • Wireless temperature sensors (cảm biến nhiệt độ không dây)
  • Measuring, control and automation system (đo đạc, điều khiển, hệ thống tự động)
 • Liquid analysis (máy phân tích chất lỏng)
  • Ammonia (ammoniac)
  • Chlorine dioxide (clo)
  • Total chlorine
  • Free chlorine
  • Oxygen (oxy)
  • Turbidty (độ ẩm)
  • Hydrogen peroxide (hidro)
 • Pressure (cảm biến áp suất)
  • Pressure transmitter
  • Pressure switches
  • Level probes
  • Pressure separator
  • Indicator
 • Level  (cảm biến báo mức)
  • Point level measurement
  • Continuous level measurement
 • Flow (cảm biến lưu lượng)
  • Flow sensor
  • Flow measuring devices
  • Indicators
 • Humidity (cảm biến độ ẩm)
  • Measured valve transducer and hygrostats
  • Paperless recorder
  • Indicator
 • Control (điều khiển)
  • Electronic
  • Electromechanical
 • Recording
  • Paperless recorder
  • Measuring, control and automation system

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54