• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

JELPC

JELPC – KHÍ NÉN ( jelpc.com )

Chuyên các thiết bị trong ngành khí nén

Control Components (các thành phần điều khiển)
Solenoid Valves
Air Piloted Valves
Manual Control Valves
Speed Control Valves
Media For Air & Water
Valves For Medical Device
Valves For Transportation
Actuators (các thiết bị truyền động )
JIS Series
ISO Series
Lock Type Cylinder
Rotational Platform
Standard Cylinders
Mini Cylinders
Compact Cylinders
Multi-rod Cylinders
Accessories
Air Preparation Units (các thiết bị lọc khí)
Air Filter Combination
Filter
Filter&Regulator Combination
Regulator
Lubricator
Drain
Accessories
Fittings
PU Tubes
Silencers
Buffers

  • JELPC – KHÍ NÉN ( jelpc.com )Chuyên các thiết bị trong ngành khí nén

   Control Components (các thành phần điều khiển)
   Solenoid Valves
   Air Piloted Valves
   Manual Control Valves
   Speed Control Valves
   Media For Air & Water
   Valves For Medical Device
   Valves For Transportation
   Actuators (các thiết bị truyền động )
   JIS Series
   ISO Series
   Lock Type Cylinder
   Rotational Platform
   Standard Cylinders
   Mini Cylinders
   Compact Cylinders
   Multi-rod Cylinders
   Accessories
   Air Preparation Units (các thiết bị lọc khí)
   Air Filter Combination
   Filter
   Filter&Regulator Combination
   Regulator
   Lubricator
   Drain
   Accessories
   Fittings
   PU Tubes
   Silencers
   Buffers

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54