• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

IBS BATCH CONTROL

Hãng chuyên các thiết bị màn hình hiển thị và điều khiển

 • Batch and loading systems (các hệ thống điều khiển hàng loạt)
  • Batch controller – Batching Master
  • Flow computer – Pipeline Master
  • Batch controller / Batch Counter BC 20
  • Batch controllers for belt scales
  • Storage systems for loading protocols – PCC400
  • Communication solutions to data bases
  • Complete batch and loading systems
  • Terminal automation software
 • PID process controllers (hệ thống điều khiển quá trình PID)
  • Exi controller (ATEX)
  • Process controller (non-Ex)
  • Auto / manual station
 • Digital indicators (các chỉ số kỹ thuật số)
  • Bargraph Indicator (ATEX)
 • Chart recorders
  • Ex Chart recorder (ATEX)
  • Chart recorder (non-Ex)
 • Power supply and interface modules (nguồn cung cấp và giao diện)
  • PSC 3x0i
  • IPC 3x0i
  • IPM 300i

Hãng chuyên các thiết bị màn hình hiển thị và điều khiển

 • Batch and loading systems (các hệ thống điều khiển hàng loạt)
  • Batch controller – Batching Master
  • Flow computer – Pipeline Master
  • Batch controller / Batch Counter BC 20
  • Batch controllers for belt scales
  • Storage systems for loading protocols – PCC400
  • Communication solutions to data bases
  • Complete batch and loading systems
  • Terminal automation software
 • PID process controllers (hệ thống điều khiển quá trình PID)
  • Exi controller (ATEX)
  • Process controller (non-Ex)
  • Auto / manual station
 • Digital indicators (các chỉ số kỹ thuật số)
  • Bargraph Indicator (ATEX)
 • Chart recorders
  • Ex Chart recorder (ATEX)
  • Chart recorder (non-Ex)
 • Power supply and interface modules (nguồn cung cấp và giao diện)
  • PSC 3x0i
  • IPC 3x0i
  • IPM 300i

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54