• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HITROL

Hãng chuyên các thiết bị phân tích, đo đạc trong ngành vận chuyển chất lỏng

 • Level (báo mức)
  • Radar (báo mức bằng radar)
  • Ultrasonic (báo mức bằng siêu âm)
  • Float (báo bằng phao)
  • Displacer
  • Capacitance (báo bằng điện dung)
  • Radio frequency (báo bằng tần số vô tuyến)
  • Vibration (báo bằng rung)
  • Tank level (báo mức cho bồn chứa)
  • Water level
  • Level gauges
  • Magnetic flap
 • Flow ( báo lưu lượng)
  • Cone meter (hicone)
  • Averaging pitot tube
  • Flow nozzle (báo lưu lượng phun)
  • Paddle (báo lưu lượng bằng mái chèo)
  • Capacitance (báo lưu lượng bằng điện dung)
  • Cavitating venturi
 • Controller & unit (các bộ điều khiển)
  • Control & alarm (điều khiển và cảnh báo)
  • Converter (bộ chuyển đổi)
  • Indicator (bộ hiển thị)
  • Power supply (bộ nguồn)
  • Flow computer
 • External chamber
 • Other product
  • Non-contact microware
  • Guided microware
  • Controller

HT-100R series, HVT series, HFN series, HAPT series, HT-100F(I), HT-100CT-2 series, HR – 30 series, HM-95 series, HM-90 series, HM-12 (10) series, HQ-66(36) series

Hãng chuyên các thiết bị phân tích, đo đạc trong ngành vận chuyển chất lỏng

 • Level (báo mức)
  • Radar (báo mức bằng radar)
  • Ultrasonic (báo mức bằng siêu âm)
  • Float (báo bằng phao)
  • Displacer
  • Capacitance (báo bằng điện dung)
  • Radio frequency (báo bằng tần số vô tuyến)
  • Vibration (báo bằng rung)
  • Tank level (báo mức cho bồn chứa)
  • Water level
  • Level gauges
  • Magnetic flap
 • Flow ( báo lưu lượng)
  • Cone meter (hicone)
  • Averaging pitot tube
  • Flow nozzle (báo lưu lượng phun)
  • Paddle (báo lưu lượng bằng mái chèo)
  • Capacitance (báo lưu lượng bằng điện dung)
  • Cavitating venturi
 • Controller & unit (các bộ điều khiển)
  • Control & alarm (điều khiển và cảnh báo)
  • Converter (bộ chuyển đổi)
  • Indicator (bộ hiển thị)
  • Power supply (bộ nguồn)
  • Flow computer
 • External chamber
 • Other product
  • Non-contact microware
  • Guided microware
  • Controller

HT-100R series, HVT series, HFN series, HAPT series, HT-100F(I), HT-100CT-2 series, HR – 30 series, HM-95 series, HM-90 series, HM-12 (10) series, HQ-66(36) series

STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1HLC-200ACái
2HQM-7Cái
3HCC-96RF-RHCái
4HR-30S-3FCái
5HE-1S/HLC-200Cái
6HLC-200Cái
7HLC-901PCái
8HCC-95PCái
9HCC-609N-WCái
10HLT-1110Cái
11HTM-930STCái
12HFS-2TCái
13HM-10Cái
14HQM-77-1FCái
15HM-90-2F-EXCái
16HM-90-1F-EXCái
17HR-30S-1F-EXCái
18HQM-77-2FCái
19HD-44Cái
20HLG-100FCái
21HM-95Cái
22HT-100FICái
23HAT-1000-EXCái
24HQM-77-4FCái
25HT-100RSH-EXCái
26HR-30SA-4F-EXCái
27HGR-1Cái
28HR-30SCái
29HT-100RVCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54