• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HILSCHER

Hãng chuyên các thiết bị, phần mềm phục vụ truyền thông trong công nghiệp
– Network controller (bộ điều khiển mạng)
o ASICS
o Development boards
o software
– PC cards (card máy tính)
o PCI; PCI express, compact PCI; low profile PCI express
o Mini PCI express, mini PCI
o PC/104, PC/104+, PCMCIA; PMC; PCI 104
– Embedded modules (mô đun nhúng)
o IP40 exchangeable Module
o Communication module (mô đun truyền thông)
o DIL-32 communication IC
o netX Chip carrier
o Programmable DIMM CPU
– Gateways (các cổng truyền thông)
o For the control cabinet
o For field installations
o For direct mounting
– Industrial internet/ industry 4.0 (mạng truyền thông công nghiệp)
o netIOT interface
o netIOT Edge
o netIOTserrvice
– Analysis and Data acquisition (phân tích và thu thập dữ liệu)
o Ethernet analysis
o Data acquisition
o Test and evaluation
o For permanent installation
o SERCOS monitor
– Automation and visualization (các hệ thống tự động hóa trực quan)
o Web-HMI server
– Safety (các mô đun an toàn)
o NSF – M52 netSAFETY module
o NSFEB – M52 Evaluationboard for netSAFETY Module
– Software

Hãng chuyên các thiết bị, phần mềm phục vụ truyền thông  trong công nghiệp

 • – Network controller (bộ điều khiển mạng)
  • o ASICS
  • o Development boards
  • o software
 • – PC cards (card máy tính)
  • o PCI; PCI express, compact PCI; low profile PCI express
  • o Mini PCI express, mini PCI
  • o PC/104, PC/104+, PCMCIA; PMC; PCI 104
 • – Embedded modules (mô đun nhúng)
  • o IP40 exchangeable Module
  • o Communication module (mô đun truyền thông)
  • o DIL-32 communication IC
  • o netX Chip carrier
  • o Programmable DIMM CPU
 • – Gateways (các cổng truyền thông)
  • o For the control cabinet
  • o For field installations
  • o For direct mounting
 • – Industrial internet/ industry 4.0 (mạng truyền thông công nghiệp)
  • o netIOT interface
  • o netIOT Edge
  • o netIOTserrvice
 • – Analysis and Data acquisition (phân tích và thu thập dữ liệu)
  • o Ethernet analysis
  • o Data acquisition
  • o Test and evaluation
  • o For permanent installation
  • o SERCOS monitor
 • – Automation and visualization  (các hệ thống tự động hóa trực quan)
  • o Web-HMI server
 • – Safety (các mô đun an toàn)
  • o NSF – M52 netSAFETY module
  • o NSFEB – M52 Evaluationboard for netSAFETY Module
 • – Software

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54