• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

HBM

HBM (LOAD CELL) ( hbm.com )

https://www.hbm.com/

Strain Gauges  Thiết bị đo lực căng
Strain Transducers Bộ chuyển đổi tín hiệu lực căng
Optical Strain Sensors Cảm biến đo lực căng dạng quang học
Load Cells Cảm biến quang lực căng
Torque Sensors Cảm biến lực căng
Force Sensors  Cảm biến lực
NEW Multi Axis Sensors Cảm biến đo đồng thời lực và lực căng
Displacement Sensors Cảm biến dịch chuyển
Pressure Sensors Cảm biến áp suất
Optical Sensors Cảm biến quang
Piezo Sensors  Cảm biến áp điện
A/D Converters  Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số
Weighing-indicators Thiết bị giám sát, điều khiển trọng lượng
Data Recorders Máy ghi dữ liệu
Universal Data Recorders Máy ghi dữ liệu dạng phổ.
High Speed Data Recorders Máy ghi dữ liệu tốc độ cao.
Data Acquisition Systems (DAQ)  Cung cấp giải pháp, thiết bị phần mềm, cho hệ thống giám sát dữ liệu

HBM (LOAD CELL) ( hbm.com )

https://www.hbm.com/

Strain Gauges  Thiết bị đo lực căng

Strain Transducers Bộ chuyển đổi tín hiệu lực căng

Optical Strain Sensors Cảm biến đo lực căng dạng quang học

Load Cells Cảm biến quang lực căng

Torque Sensors Cảm biến lực căng

Force Sensors  Cảm biến lực

NEW Multi Axis Sensors Cảm biến đo đồng thời lực và lực căng

Displacement Sensors Cảm biến dịch chuyển

Pressure Sensors Cảm biến áp suất

Optical Sensors Cảm biến quang

Piezo Sensors  Cảm biến áp điện

A/D Converters  Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số

Weighing-indicators Thiết bị giám sát, điều khiển trọng lượng

Data Recorders Máy ghi dữ liệu

Universal Data Recorders Máy ghi dữ liệu dạng phổ.

High Speed Data Recorders Máy ghi dữ liệu tốc độ cao.

Data Acquisition Systems (DAQ)  Cung cấp giải pháp, thiết bị phần mềm, cho hệ thống giám sát dữ liệu

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54