• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

GASTRON

GASTRON ( gastron.com )

Chuyên các loại đồng hồ, cảm biến dùng cho ngành khí đốt, các cảm biến phát hiện khí ga và phát hiện ngọn lửa

 • Fixed type gas detector
 • Thermal gas camera
 • Flame detector
 • Open path gas detector (máy dò khí)
 • Gas detector receiver (thiết bị tiếp nhận tín hiệu dò khí)
 • Colorimetric gas monitor (thiết bị đo màu khí)
 • FTIR gas monitor (thiết bị kiểm soát khí FTIR)
 • Flame detector (thiết bị phát hiện ngọn lửa)
 • Alarm signaling (thiết bị phát tín hiệu báo động)
 • Manual call point
 • Calibration kit
 • Acid leak detection paint
 • Safety shield
 • Customizing gas detector

GASTRON ( gastron.com )

Chuyên các loại đồng hồ, cảm biến dùng cho ngành khí đốt, các cảm biến phát hiện khí ga và phát hiện ngọn lửa

 • Fixed type gas detector
 • Thermal gas camera
 • Flame detector
 • Open path gas detector (máy dò khí)
 • Gas detector receiver (thiết bị tiếp nhận tín hiệu dò khí)
 • Colorimetric gas monitor (thiết bị đo màu khí)
 • FTIR gas monitor (thiết bị kiểm soát khí FTIR)
 • Flame detector (thiết bị phát hiện ngọn lửa)
 • Alarm signaling (thiết bị phát tín hiệu báo động)
 • Manual call point
 • Calibration kit
 • Acid leak detection paint
 • Safety shield
 • Customizing gas detector

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54