• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

GAST

http://gastmfg.com/
Hãng chuyên các thiết bị bơm van khí và khí nén
– Compressors and pumps (máy nén khí và máy bơm)
o Rotary vanes (motor – mounted)
o Rotary vanes ( separate drive)
o Rocking pistons
o Pistons
o Pistons ( Dry sprinkler)
o Regenerative blowers
o Vacuum generators
o Diaphragms
o Claw
– Air and Gear motors (động cơ khí nén và bánh răng)
o Air motors
o Non-lubricated air motors
o Gear motors
– Tank systems (hệ thống bồn chứa)
o Tank systems
o Dry sprinkler tank systems
– Accessories (phụ kiện)
o Cords (dây)
o Couplings (khớp nối)
o Filters (bộ lọc)
o Gauges
o Solvents
o Swithes
o Tank assemblies
o Valves
o Jars
o Lubricators (thiết bị bôi trơn)
o Mufflers
o Oil
o Regulators (bộ điều chỉnh)
o Foot and isolation mounts

http://gastmfg.com/

Hãng chuyên các thiết bị bơm van khí và khí nén

 • Compressors and pumps (máy nén khí và máy bơm)
  • Rotary vanes (motor – mounted)
  • Rotary vanes ( separate drive)
  • Rocking pistons
  • Pistons
  • Pistons ( Dry sprinkler)
  • Regenerative blowers
  • Vacuum generators
  • Diaphragms
  • Claw
 • Air and Gear motors (động cơ khí nén và bánh răng)
  • Air motors
  • Non-lubricated air motors
  • Gear motors
 • Tank systems (hệ thống bồn chứa)
  • Tank systems
  • Dry sprinkler tank systems
 • Accessories (phụ kiện)
  • Cords (dây)
  • Couplings (khớp nối)
  • Filters (bộ lọc)
  • Gauges
  • Solvents
  • Swithes
  • Tank assemblies
  • Valves
  • Jars
  • Lubricators (thiết bị bôi trơn)
  • Mufflers
  • Oil
  • Regulators (bộ điều chỉnh)
  • Foot and isolation mounts

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54