• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

FRISTAM

FRISTAM – PUMPS ( fristam.com )

http://www.fristam.de/en/products/

Hãng chuyên các loại bơm, máy trộn dùng trong công nghiệp

 • Rotary lobe pumps (máy bơm trục quay)
  • FK
  • FKL
  • FL
 • Double screw pump (bơm vít đôi)
  • FDS
 • Shear pump (máy bơm cắt)
  • FSP
 • Power mixer (thiết bị trộn, máy trộn)
  • PM/PMV
 • Centrifugal pumps(bơm li tâm)
  • FP
  • FPH
  • FZ
  • FPC
  • FPM/FSM
  • FM

FRISTAM – PUMPS ( fristam.com )

http://www.fristam.de/en/products/

Hãng chuyên các loại bơm, máy trộn dùng trong công nghiệp

 • Rotary lobe pumps (máy bơm trục quay)
  • FK
  • FKL
  • FL
 • Double screw pump (bơm vít đôi)
  • FDS
 • Shear pump (máy bơm cắt)
  • FSP
 • Power mixer (thiết bị trộn, máy trộn)
  • PM/PMV
 • Centrifugal pumps(bơm li tâm)
  • FP
  • FPH
  • FZ
  • FPC
  • FPM/FSM
  • FM

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54