• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

FRAKO

FRAKO – TỤ BÙ ( frako.com )

http://www.frako.com/en/products/power-capacitors/

Hãng sản xuất chuyên các thiết bị động lực dùng trong điện công nghiệp

 • Power capacitors (tụ bù)
  • High overload capability: LKT10.0-440-DBA; LKT12.5-440-DBA
  • Long service life
  • Maximum operational reliability
 • Reactive power control relays (rơ le kiểm soát công suất phản kháng)
  • Power factor control relays: RM 2106 (RM2112), RM 9606, EMR 1100/ EMR 1100S
  • Power quality controller PQC – leaflet
  • Power quality controller PQC
 • Modules for power factor correction (mô đun hiệu chỉnh hệ số công suất)
 • Power factor correction systems (hệ thống điều chỉnh hệ số công suất)
 • EMS components
 • Measuring Instruments and Network analysers (dụng cụ đo và phân tích)
  • EMA 1296
 • Harmonic Filter Reactors (cuộn kháng)
  • FDKT 50-400-P7

FRAKO – TỤ BÙ ( frako.com )

http://www.frako.com/en/products/power-capacitors/

Hãng sản xuất chuyên các thiết bị động lực dùng trong điện công nghiệp

 • Power capacitors (tụ bù)
  • High overload capability: LKT10.0-440-DBA; LKT12.5-440-DBA
  • Long service life
  • Maximum operational reliability
 • Reactive power control relays (rơ le kiểm soát công suất phản kháng)
  • Power factor control relays: RM 2106 (RM2112), RM 9606, EMR 1100/ EMR 1100S
  • Power quality controller PQC – leaflet
  • Power quality controller PQC
 • Modules for power factor correction (mô đun hiệu chỉnh hệ số công suất)
 • Power factor correction systems (hệ thống điều chỉnh hệ số công suất)
 • EMS components
 • Measuring Instruments and Network analysers (dụng cụ đo và phân tích)
  • EMA 1296
 • Harmonic Filter Reactors (cuộn kháng)
  • FDKT 50-400-P7

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54