• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

FLOWCON

 • Pressure Independent Control Valves (van áp lực điều khiển độc lập)
 • Automatically Balanced Temperature Control Valves (Van tự động điều khiển nhiệt độ)
 • Adjustable Cartridge Automatic Balancing Valves (van tự động điều chỉnh cân bằng)
 • Externally Adjustable Automatic Balancing Valves (van điều chỉnh cân bằng từ bên ngoài)
 • Pre-set Automatic Balancing Valves DN15-80 (van cân bằng tự động)
 • Pre-set Automatic Balancing Valves DN50-1000 (van cân bằng tự động)
 • Temperature Control Valves (van điều khiển nhiệt độ)
 • Inserts (các thiết bị chèn vào)
 • Differential Pressure Controller (bộ điều khiển chênh áp)
 • Thermostatic Control Valves (van điều khiển nhiệt)
 • 3 Way By-Pass Module
 • Actuators (thiết bị truyền động )
 • Accessories (phụ kiện)
 • Pressure Independent Control Valves (van áp lực điều khiển độc lập)
 • Automatically Balanced Temperature Control Valves (Van tự động điều khiển nhiệt độ)
 • Adjustable Cartridge Automatic Balancing Valves (van tự động điều chỉnh cân bằng)
 • Externally Adjustable Automatic Balancing Valves (van điều chỉnh cân bằng từ bên ngoài)
 • Pre-set Automatic Balancing Valves DN15-80 (van cân bằng tự động)
 • Pre-set Automatic Balancing Valves DN50-1000 (van cân bằng tự động)
 • Temperature Control Valves (van điều khiển nhiệt độ)
 • Inserts (các thiết bị chèn vào)
 • Differential Pressure Controller (bộ điều khiển chênh áp)
 • Thermostatic Control Valves (van điều khiển nhiệt)
 • 3 Way By-Pass Module
 • Actuators (thiết bị truyền động )
 • Accessories (phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54