• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

FLINTEC

FLINTEC (LOAD CELL) ( flintec.com )

https://www.flintec.com/products

Hãng chuyên các thiết bị loadcell, cân điện tử, cảm biến lực …

 • Weight sensors (cảm biến trọng lượng)
 • Force sensors (cảm biến lực)
  • Miniature force sensors
  • Load pins
  • Exensometers
  • Torque sensors
 • Electronics (các thiết bị điện tử)
  • Junction boxes (hộp đấu nối)
  • Analog amplifiers (bộ khuếch đại tương tự)
  • Digitizing units (thiết bị số hóa)
  • Weighing indicators
  • Measuring instruments
  • Customized solutions
 • Hardware
  • Hardware for beam load cells
  • Hardware for compression load cells
  • Hardware for tension load cells
  • Hardware for planar beam load cells
 • Load cells
  • Beam load cells
  • Single point load cells
  • Compression load cells
  • Planar beam load cells
  • Tension load cells
  • Load cell mounts

FLINTEC (LOAD CELL) ( flintec.com )

https://www.flintec.com/products

Hãng chuyên các thiết bị loadcell, cân điện tử, cảm biến lực …

 • Weight sensors (cảm biến trọng lượng)
 • Force sensors (cảm biến lực)
  • Miniature force sensors
  • Load pins
  • Exensometers
  • Torque sensors
 • Electronics (các thiết bị điện tử)
  • Junction boxes (hộp đấu nối)
  • Analog amplifiers (bộ khuếch đại tương tự)
  • Digitizing units (thiết bị số hóa)
  • Weighing indicators
  • Measuring instruments
  • Customized solutions
 • Hardware
  • Hardware for beam load cells
  • Hardware for compression load cells
  • Hardware for tension load cells
  • Hardware for planar beam load cells
 • Load cells
  • Beam load cells
  • Single point load cells
  • Compression load cells
  • Planar beam load cells
  • Tension load cells
  • Load cell mounts

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54