• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ELSTER

ELSTER (elster-instromet.com)

http://www.elster-instromet.com/en/product-groups

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo ga, nước

 • Gas Regulating (điều hòa khí)
 • Mechanical flow metering (đo lưu lượng cơ)
 • Smart metering (đo thông minh)
 • Ultrasonic flow metering (đo lưu lượng bằng siêu âm)
 • Integrated metering solutions (các giải pháp đo tổng hợp)
 • Gas analysis equipment (thiết bị phân tích khí)
 • Volume converters/ flow computers (bộ chuyển đổi khối lượng, dòng chảy)
 • Station controller (trạm điều khiển)
 • Data loggers (bộ ghi dữ liệu)
 • Data communication
 • Software
 • Gas piping systems (hệ thống đường ống gas)

ELSTER (elster-instromet.com)

http://www.elster-instromet.com/en/product-groups

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo ga, nước

 • Gas Regulating (điều hòa khí)
 • Mechanical flow metering (đo lưu lượng cơ)
 • Smart metering (đo thông minh)
 • Ultrasonic flow metering (đo lưu lượng bằng siêu âm)
 • Integrated metering solutions (các giải pháp đo tổng hợp)
 • Gas analysis equipment (thiết bị phân tích khí)
 • Volume converters/ flow computers (bộ chuyển đổi khối lượng, dòng chảy)
 • Station controller (trạm điều khiển)
 • Data loggers (bộ ghi dữ liệu)
 • Data communication
 • Software
 • Gas piping systems (hệ thống đường ống gas)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54