• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ELETTROTEC

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Pressure Switches (công tắc áp suất)
 • Vacuum Switches (công tắc chân không)
 • ATEX Pressure/Vacuum Switches (công tắc áp suất + chân không)
 • Float Level Switches (công tắc báo mức dùng phao)
 • ATEX Float Level Switches
 • Temperature Switches (công tắc nhiệt độ)
 • Visual Flow Indicators (bộ hiển thị lưu lượng)
 • Flow Switches (công tắc lưu lượng)
 • Electronic Pressure Switches / Pressure Transmitters (công tắc áp suất, bộ truyền tín hiệu áp suất)
 • Level monitoring system (hệ thống giám sát mức)
 • Level Sensors (cảm biến báo mức)
 • ATEX Level Sensors
 • Digital Indicators (bộ hiển thị kỹ thuật số)
 • Customized Products

Hãng chuyên các loại cảm biến dùng trong tự động hóa

 • Pressure Switches (công tắc áp suất)
 • Vacuum Switches (công tắc chân không)
 • ATEX Pressure/Vacuum Switches (công tắc áp suất + chân không)
 • Float Level Switches (công tắc báo mức dùng phao)
 • ATEX Float Level Switches
 • Temperature Switches (công tắc nhiệt độ)
 • Visual Flow Indicators (bộ hiển thị lưu lượng)
 • Flow Switches (công tắc lưu lượng)
 • Electronic Pressure Switches / Pressure Transmitters (công tắc áp suất, bộ truyền tín hiệu áp suất)
 • Level monitoring system (hệ thống giám sát mức)
 • Level Sensors (cảm biến báo mức)
 • ATEX Level Sensors
 • Digital Indicators (bộ hiển thị kỹ thuật số)
 • Customized Products

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54