• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ELCOMETER

Hãng chuyên thiết kế, sản xuất các thiết bị kiểm tra cho ngành sản xuất sơn, ngành bê tông và phát hiện kim loại

 • Coating Inspection (các thiết bị kiểm tra bề mặt)
  • Inspection Kits
  • Surface Cleanliness & Surface profile
  • Moisture (độ ẩm)
  • RH, Dewpoint & temperature (RH, điểm sương và nhiệt độ)
  • Oven temperature profile (Thông số nhiệt độ lò)
  • Dry Film Thickness (đo độ dày khô)
  • Material Thickness (độ dày chất liệu)
  • Adhesion testers (thiết bị kiểm tra bám dính)
  • Pinhole & Porosity
 • Physical Test Equipment (các thiết bị kiểm tra vật lý)
  • Fineness of Grind (kiểm tra độ mịn)
  • Density (kiểm tra mật độ)
  • Viscosity Cups (đo độ nhớt)
  • Rotational & Krebs Viscosity
  • Flow gauges (đồng hồ đo lưu lượng)
  • Washability & Abrasion (đo độ mài mòn)
 • Concrete Inspection (các thiết bị kiểm tra bê tông)
  • Rebound Hammer
  • Covermeters & Half-Cell Meters
  • Rebar & Stud Locators
  • Metal Detection (phát hiện kim loại)
  • Concrete inspection (kiểm tra bê tông)

Hãng chuyên thiết kế, sản xuất các thiết bị kiểm tra cho ngành sản xuất sơn, ngành bê tông và phát hiện kim loại

 • Coating Inspection (các thiết bị kiểm tra bề mặt)
  • Inspection Kits
  • Surface Cleanliness & Surface profile
  • Moisture (độ ẩm)
  • RH, Dewpoint & temperature (RH, điểm sương và nhiệt độ)
  • Oven temperature profile (Thông số nhiệt độ lò)
  • Dry Film Thickness (đo độ dày khô)
  • Material Thickness (độ dày chất liệu)
  • Adhesion testers (thiết bị kiểm tra bám dính)
  • Pinhole & Porosity
 • Physical Test Equipment (các thiết bị kiểm tra vật lý)
  • Fineness of Grind (kiểm tra độ mịn)
  • Density (kiểm tra mật độ)
  • Viscosity Cups (đo độ nhớt)
  • Rotational & Krebs Viscosity
  • Flow gauges (đồng hồ đo lưu lượng)
  • Washability & Abrasion (đo độ mài mòn)
 • Concrete Inspection (các thiết bị kiểm tra bê tông)
  • Rebound Hammer
  • Covermeters & Half-Cell Meters
  • Rebar & Stud Locators
  • Metal Detection (phát hiện kim loại)
  • Concrete inspection (kiểm tra bê tông)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54