• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

EGE

Hãng chuyên các loại cảm biến đặc biệt dùng trong tự động hóa

 • Flow controller (bộ điều khiển dòng chảy)
  • Fluid controllers (điều khiển chất lỏng)
  • Air flow controllers (điều khiển lưu lượng khí)
 • Level controller (bộ điều khiển mức)
 • Inductive proximity switches (cảm biến tiệm cận)
 • Capacitive proximity switches (cảm biến điện dung)
 • Opto sensors (cảm biến sợi quang)
 • Infrared detectors (máy dò hồng ngoại)
 • Process-sensors (cảm biến quá trình)
  • Ultrasonic sensors (cảm biến siêu âm)
  • Temperature sensors (cảm biến nhiệt độ)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
 • Metal detectors (thiết bị dò kim loại)
 • Ex-classified
 • IO-Link
 • Accessories

Hãng chuyên các loại cảm biến đặc biệt dùng trong tự động hóa

 • Flow controller (bộ điều khiển dòng chảy)
  • Fluid controllers (điều khiển chất lỏng)
  • Air flow controllers (điều khiển lưu lượng khí)
 • Level controller (bộ điều khiển mức)
 • Inductive proximity switches (cảm biến tiệm cận)
 • Capacitive proximity switches (cảm biến điện dung)
 • Opto sensors (cảm biến sợi quang)
 • Infrared detectors (máy dò hồng ngoại)
 • Process-sensors (cảm biến quá trình)
  • Ultrasonic sensors (cảm biến siêu âm)
  • Temperature sensors (cảm biến nhiệt độ)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
 • Metal detectors (thiết bị dò kim loại)
 • Ex-classified
 • IO-Link
 • Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54