• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

EA

EA (END ARMATUREN)

Hãng chuyên các loại van

 • – Ball valves (van bi)
  • o Manually operated (bằng tay)
  • o Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • o Electrically operated (bằng điện)
 • – Flanged Ball valves (van mặt bích bóng)
  • o Manually operated (bằng tay)
  • o Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • o Electrically operated (bằng điện)
 • – Butterfly valves (van bướm)
 • – Actuators (các hệ thống truyền động )
  • o Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • o Electrically (bằng điện)
  • o Accessories (phụ kiện)
 • – Knife-gate Valves (van cống dao)
  • o Manually operated (bằng tay)
  • o Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • o Electrically operated (bằng điện)
 • – Pressure actuated valves (van áp suất điều khiển được)
 • – Solenoid valves  (van điện từ)
 • – Motor control valves (van điều khiển động cơ)
 • – Pressure reducer (van giảm áp suất)
 • – Spill valves (van tràn)
 • – Globe valves, gate valves; non-return valves and swing-check (van cầu, van cổng, van không trở lại và kiểm tra rung)

EA (END ARMATUREN)

Hãng chuyên các loại van

 • Ball valves (van bi)
  • Manually operated (bằng tay)
  • Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • Electrically operated (bằng điện)
 • Flanged Ball valves (van mặt bích bóng)
  • Manually operated (bằng tay)
  • Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • Electrically operated (bằng điện)
 • Butterfly valves (van bướm)
 • Actuators (các hệ thống truyền động )
  • Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • Electrically (bằng điện)
  • Accessories (phụ kiện)
 • Knife-gate Valves (van cống dao)
  • Manually operated (bằng tay)
  • Pneumatically operated (bằng khí nén)
  • Electrically operated (bằng điện)
 • Pressure actuated valves (van áp suất điều khiển được)
 • Solenoid valves (van điện từ)
 • Motor control valves (van điều khiển động cơ)
 • Pressure reducer (van giảm áp suất)
 • Spill valves (van tràn)
 • Globe valves, gate valves; non-return valves and swing-check (van cầu, van cổng, van không trở lại và kiểm tra rung)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54