• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DRAKA

DRAKA ( draka.com )

http://www.drakauk.com/power-cables.html

Hãng chuyên các loại dây cáp điện

 • Firetuf cables
  • Firetuf FT30 saffire
  • Firetuf FT120
  • Firetuf FTP120
  • FT sifer 950i
 • Saffire cables
  • Saffire 6491B
  • Saffire 6242B
  • Saffire BS6724
 • Wiring cables
  • 6491X PVC cable
  • 6242Y PVC cable
  • 6181Y PVC cable
  • Saffire railsure
 • Power cables
  • Saffire BS6724
  • Saffire BS6724
 • Cable markings

DRAKA ( draka.com )

http://www.drakauk.com/power-cables.html

Hãng chuyên các loại dây cáp điện

 • Firetuf cables
  • Firetuf FT30 saffire
  • Firetuf FT120
  • Firetuf FTP120
  • FT sifer 950i
 • Saffire cables
  • Saffire 6491B
  • Saffire 6242B
  • Saffire BS6724
 • Wiring cables
  • 6491X PVC cable
  • 6242Y PVC cable
  • 6181Y PVC cable
  • Saffire railsure
 • Power cables
  • Saffire BS6724
  • Saffire BS6724
 • Cable markings

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54