• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DOW VALVE

DOW VALVE ( dowvalve.co.kr )

http://dowvalve.co.kr/eng/

Hãng chuyên các loại van

 • Stainless steel plumbing valve (van ống nước bằng thép không gỉ)
  • Manual valve (van tay)
  • Automatic valve (van tự động)
  • Pneumatic valve (van khí nén)
  • Electric valve (van điện)
 • Sanitary valve & fittings
  • Manual valve
  • Pneumatic valve
  • Electric valve
  • Sanitary fittings
 • Vacuum valve & fittings (van chân không và phụ kiện)
 • Electric, pneumatic actuator & accessories (thiết bị truyền động điện, khí nén và phụ kiện)
  • Electric actuator
  • Pneumatic actuator
  • Valve parts
 • Butterfly valve (van bướm)
 • Valve parts
  • Ball valve parts
  • Butterfly valve parts
 • Globe control valve (van cầu điều khiển)
 • Plant valve

DOW VALVE ( dowvalve.co.kr )

http://dowvalve.co.kr/eng/

Hãng chuyên các loại van

 • Stainless steel plumbing valve (van ống nước bằng thép không gỉ)
  • Manual valve (van tay)
  • Automatic valve (van tự động)
  • Pneumatic valve (van khí nén)
  • Electric valve (van điện)
 • Sanitary valve & fittings
  • Manual valve
  • Pneumatic valve
  • Electric valve
  • Sanitary fittings
 • Vacuum valve & fittings (van chân không và phụ kiện)
 • Electric, pneumatic actuator & accessories (thiết bị truyền động điện, khí nén và phụ kiện)
  • Electric actuator
  • Pneumatic actuator
  • Valve parts
 • Butterfly valve (van bướm)
 • Valve parts
  • Ball valve parts
  • Butterfly valve parts
 • Globe control valve (van cầu điều khiển)
 • Plant valve

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54