• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DOLD

DOLD (VOLTAGE RELAY) ( dold.com )

https://en.dold.com/startpage.html

Hãng chuyên các thiết bị tự động hóa như rơ le, công tắc, thiết bị an toàn

 • Relay modules (các loại rơ le)
  • Safety technology (rơ le an toàn)
  • Monitoring devices (thiết bị giám sát)
  • Power electronics (mô đun công suất)
  • Control devices (thiết bị điều khiển)
  • Timers (rơ le thời gian)
  • Installation electronics
 • Safety switch (công tắc an toàn)
 • Guard lock
 • Key transfer
 • PCB relays
  • Safety relays with forcibly guided contacts
  • PCB relays
  • Miniature relays
  • Bistable relays
 • Enclosures
  • Switch cabinet enclosures
  • Distribution enclosures
  • In – rail – bus

DOLD (VOLTAGE RELAY) ( dold.com )

https://en.dold.com/startpage.html

Hãng chuyên các thiết bị tự động hóa như rơ le, công tắc, thiết bị an toàn

 • Relay modules (các loại rơ le)
  • Safety technology (rơ le an toàn)
  • Monitoring devices (thiết bị giám sát)
  • Power electronics (mô đun công suất)
  • Control devices (thiết bị điều khiển)
  • Timers (rơ le thời gian)
  • Installation electronics
 • Safety switch (công tắc an toàn)
 • Guard lock
 • Key transfer
 • PCB relays
  • Safety relays with forcibly guided contacts
  • PCB relays
  • Miniature relays
  • Bistable relays
 • Enclosures
  • Switch cabinet enclosures
  • Distribution enclosures
  • In – rail – bus

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54