• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DET-TRONICS

DET-TRONICS ( det-tronics.com )

http://www.det-tronics.com/Pages/Home.aspx#

Hãng chuyên các thiết bị trong ngành công nghiệp nhiên liệu, xăng dầu, khí đốt

 • Certified systems
  • Certification to standards
  • EQP controllers
  • Safety system software
 • Flame detection
  • X3301 MSIR detector
  • X5200 UVIR detector
  • X9800 IR detector
  • xWatch camera
  • HART communicator
 • Gas detection
 • Smoke detection
  • U5015 smoke detector
  • Q5016 duct mount

DET-TRONICS ( det-tronics.com )

http://www.det-tronics.com/Pages/Home.aspx#

Hãng chuyên các thiết bị trong ngành công nghiệp nhiên liệu, xăng dầu, khí đốt

 • Certified systems
  • Certification to standards
  • EQP controllers
  • Safety system software
 • Flame detection
  • X3301 MSIR detector
  • X5200 UVIR detector
  • X9800 IR detector
  • xWatch camera
  • HART communicator
 • Gas detection
 • Smoke detection
  • U5015 smoke detector
  • Q5016 duct mount

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54