• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DATA SENSOR

DATA SENSOR (CẢM BIẾN)

http://datasensor.de/en/produkte/sensoren

Hãng chuyên các loại cảm biến và các thiết bị phụ trợ dùng trong tự động hóa

 • Sensors (các loại cảm biến quang)
  • Photoelectric – Area sensors
  • Photoelectric – FO amplifier
  • Photoelectric – colour
  • Photoelectric – slot
  • Photoelectric – compact
  • Photoelectric – luminescence
  • Photoelectric – maxi
  • Photoelectric – tubular
  • Photoelectric – contrast
  • Photoelectric – miniature
  • Proximity switches
  • Ultraschallsensoren
  • Accessories
  • Encoders
  • Power supply
  • Pressure sensors
  • Temperature controllers
 • Safety & measurement (các thiết bị an toàn và đo lường)
  • Safety – light Curtains – presence, finger, hand, body
  • Safety control unit
  • Safety photo cells
  • Safety accessories
  • Measurement – distance sensors
  • Measurement – light arrays
  • Measurement – micrometric sensors
  • Measurement accessories
 • Identification & barcode reader & RFID (thiết bị đọc mã vạch)
  • 2D imager
  • Bar code
  • RFID
  • Connectivity
  • Bar code accessories
  • RFID accessories
 • Vision (các thiết bị ghi hình)
  • Accessories
  • Cameras
  • Illuminators
  • Smart cameras
  • Vision processors
  • Vision sensors
 • Indusline
 • Scanning & mobile
 • Laser marking & processing

DATA SENSOR (CẢM BIẾN)

http://datasensor.de/en/produkte/sensoren

Hãng chuyên các loại cảm biến và các thiết bị phụ trợ dùng trong tự động hóa

 • Sensors (các loại cảm biến quang)
  • Photoelectric – Area sensors
  • Photoelectric – FO amplifier
  • Photoelectric – colour
  • Photoelectric – slot
  • Photoelectric – compact
  • Photoelectric – luminescence
  • Photoelectric – maxi
  • Photoelectric – tubular
  • Photoelectric – contrast
  • Photoelectric – miniature
  • Proximity switches
  • Ultraschallsensoren
  • Accessories
  • Encoders
  • Power supply
  • Pressure sensors
  • Temperature controllers
 • Safety & measurement (các thiết bị an toàn và đo lường)
  • Safety – light Curtains – presence, finger, hand, body
  • Safety control unit
  • Safety photo cells
  • Safety accessories
  • Measurement – distance sensors
  • Measurement – light arrays
  • Measurement – micrometric sensors
  • Measurement accessories
 • Identification & barcode reader & RFID (thiết bị đọc mã vạch)
  • 2D imager
  • Bar code
  • RFID
  • Connectivity
  • Bar code accessories
  • RFID accessories
 • Vision (các thiết bị ghi hình)
  • Accessories
  • Cameras
  • Illuminators
  • Smart cameras
  • Vision processors
  • Vision sensors
 • Indusline
 • Scanning & mobile
 • Laser marking & processing

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54