• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DART CONTROLS

DART CONTROLS ( dartcontrols.com )

http://www.dartcontrols.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_DartCatalog-lo-res.pdf

Hãng chuyên các thiết bị điều khiển dùng trong tự động hóa

 • Analog SCR drives
  • 125 series
  • 250G series
  • 15DV series
  • 530 series
  • 130 series
 • Digital SCR drives
  • MD series
  • MD plus series
 • Digital accessories
  • ASP series
  • ASP plus series
  • DP4
 • Brushless DC drives
  • 700/730 series
  • 710/711 series
  • 720 series
  • BLM series
 • Low voltage DC PWM drives (bộ điều khiển điều chế độ rộng pha)
  • 65E10/65E20 series
  • 65E40/65E60 series
 • Speed sensors (cảm biến tốc độ)
  • PU series hall effect series
  • Optical/C-face Hall series
 • AC triac variable voltage supplies
  • AC03/55/57
 • Additional products
  • DM8000
  • VSI2 signal follower/isolator
  • MSC38A master speed control

DCPM SCR rated motors

DART CONTROLS ( dartcontrols.com )

http://www.dartcontrols.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_DartCatalog-lo-res.pdf

Hãng chuyên các thiết bị điều khiển dùng trong tự động hóa

 • Analog SCR drives
  • 125 series
  • 250G series
  • 15DV series
  • 530 series
  • 130 series
 • Digital SCR drives
  • MD series
  • MD plus series
 • Digital accessories
  • ASP series
  • ASP plus series
  • DP4
 • Brushless DC drives
  • 700/730 series
  • 710/711 series
  • 720 series
  • BLM series
 • Low voltage DC PWM drives (bộ điều khiển điều chế độ rộng pha)
  • 65E10/65E20 series
  • 65E40/65E60 series
 • Speed sensors (cảm biến tốc độ)
  • PU series hall effect series
  • Optical/C-face Hall series
 • AC triac variable voltage supplies
  • AC03/55/57
 • Additional products
  • DM8000
  • VSI2 signal follower/isolator
  • MSC38A master speed control

DCPM SCR rated motors

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54