• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DAESAN

Hãng chuyên các thiết bị báo mức, điều khiển mức

 • Floatless level switch (thiết bị báo mức dùng phao)
  • DSF-09, DSF-88, DSF- 720, DSF-G
 • Electrode holder (các thiết bị điện cực)
  • DSH-N3P (SUS), N4P(SUS), N5P(SUS)
  • ELECTRODE (SUS POLE)
 • Automatic level switch (công tắc báo mức tự động)
  • DSF-201
  • DSF-232, DSF-233
 • Float lelvel switch
  • DSF-202W,DSF-202O
  • DSF-011,DSF-013,DSF-015
  • DSF-033,DSF-035
 • Mini float level switch
  • P type
  • SUS type
 • Timer (bộ đếm thời gian)
  • DX – 50; DMT – 52; DST – 81; DST-96
 • Buzzer
  • Electronic buzzer; electric buzzer
 • Socket
  • Panel type; PCB type

Hãng chuyên các thiết bị báo mức, điều khiển mức

 • Floatless level switch (thiết bị báo mức dùng phao)
  • DSF-09, DSF-88, DSF- 720, DSF-G
 • Electrode holder (các thiết bị điện cực)
  • DSH-N3P (SUS), N4P(SUS), N5P(SUS)
  • ELECTRODE (SUS POLE)
 • Automatic level switch (công tắc báo mức tự động)
  • DSF-201
  • DSF-232, DSF-233
 • Float lelvel switch
  • DSF-202W,DSF-202O
  • DSF-011,DSF-013,DSF-015
  • DSF-033,DSF-035
 • Mini float level switch
  • P type
  • SUS type
 • Timer (bộ đếm thời gian)
  • DX – 50; DMT – 52; DST – 81; DST-96
 • Buzzer
  • Electronic buzzer; electric buzzer
 • Socket
  • Panel type; PCB type

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54