• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DAB

DAB – BƠM ( dabpumps.com )

https://www.dabpumps.com/en/products

Hangc chuyên các loại bơm và các thiết bị phụ trợ

 • Command and control systems
  • Inverter
  • On/off devices
 • Circulators
  • Wet rotor electronic circulators
  • Wet rotor circulators
 • Electronic in – line pumps
  • Electronic in line pumps
 • In line pumps
 • Multistage centrifugal and self priming pumps
 • Swimming pool pond and salt water pumps
 • Electronic centrifugal pumps
 • Centrifugal pumps
 • Submersible pumps
 • Submersible pumps and motors (máy bơm và động cơ bơm chìm)
 • Pressure units (thiết bị áp suất)
 • Fire fighting (thiết bị chữa cháy)

DAB – BƠM ( dabpumps.com )

https://www.dabpumps.com/en/products

Hangc chuyên các loại bơm và các thiết bị phụ trợ

 • Command and control systems
  • Inverter
  • On/off devices
 • Circulators
  • Wet rotor electronic circulators
  • Wet rotor circulators
 • Electronic in – line pumps
  • Electronic in line pumps
 • In line pumps
 • Multistage centrifugal and self priming pumps
 • Swimming pool pond and salt water pumps
 • Electronic centrifugal pumps
 • Centrifugal pumps
 • Submersible pumps
 • Submersible pumps and motors (máy bơm và động cơ bơm chìm)
 • Pressure units (thiết bị áp suất)
 • Fire fighting (thiết bị chữa cháy)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54